Saturday, February 6, 2016

short story slam week 38, my childhood relates

Wang Chang street,
Jiang Chang Town,
these two appear a childhood song

Qi Qiao Street,
Heiliu Street,
The primary school with Hounian Peng and Simei Yan is great

Kunming City,
Beijing Jiaotong University,
Lexin Peng and Lori Wang pamper Yuewan Peng, George town

Fangshan Qu,
Guandao Xiang,
Fuzhuang village nurtures Shihe Liu and Vivian Liu

Liangxiang Town,
Yuekou Shi,
Bingyu Yu and Qun E Yang travel around very profound

Yufan Village,
Sashi City,
Hongping Wu and Qun E Feng greet and produce Ella Wu, Steven Phonix

Rome Italy
Wuhan Luojia Mountain
Sheng Wu and Amelia Wilson, under Stephan Wilson, Jiahong Wu, Kathleen, Fuji mount

 Xuga village,
 Pengjia Wan,
 Zhao Er Xu and Song Er Peng rise and enjoy Barbar shop business

Shiyan town,
Yinchuan City,
Chuan Bing Peng marries Lucy Xu, having Gengen (Kent ) Peng....

all relatives shall stay well,
Happy Monkey Chinese new year, Ju Er Yang, Zhong Qiang Peng