Saturday, June 9, 2012

Happy Belated Birthdays, Wus, Yans, Pengs, and Nius! You Are Promising, Tom (NIU) and Liz (LIU)!


 
Happy (Belated) Birthdays 2 relatives of Jingle,
including Chuanzhen  Peng(5/14/1972),
Ying Liu[Elizabeth Willow(5/27/1995)],
Chuanxian  Peng(11/7/1983), Simei  Yan(7/11/1946),
Hounian  Peng(7/7/1946), way to go,
NIU(Thomas) and LIU(Liz Willow)...
Peace 4 Audie Leon Murphy (6/20/1924–5/28/1971)! Image Credit: Google.com... Tom the NIU and Liz Willow the LIU...